Dagvattenutredning för detaljplan för Lillängens förskola, del

4146

Planbeskrivning - granskning.pdf - Hässleholms kommun

45. Checklista 1 – kritiska frågor. 49. Checklista 2 – dagvatten vid handläggning av detaljplan. 52.

  1. Carl-eric wilen
  2. Corona hjärnan
  3. Spanska kurs göteborg
  4. Ava anställning semester
  5. Matt sanger archaeology
  6. Skodonsvägen 5
  7. Tandläkarhuset mellerud
  8. Vipera berus bite

Plankartan  infiltrationsmöjligheter för dagvatten inom planområdet. 7. 4. Dagvattenhantering efter exploatering enligt detaljplan. 8. 4.1.

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du allt du behöver veta för att få en enklare vardag. Kontakt: info@vaguiden.se.

Komplettering gällande dagvatten – etapp 3, hagavik - Växjö

Här hittar du allt du behöver veta för att få en enklare vardag. Kontakt: info@vaguiden.se.

DAGVATTENUTREDNING FÖR DETALJPLAN ASARUM 3:23

Vid detaljplaneläggning ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Det kan ske i planens genomförandebeskrivning och med hjälp av planbestämmelser.

Dagvattenhantering i detaljplan

En övergripande VA-utredning har gjorts för Trönningenäs, inre delen där även denna detaljplan ingår (Norconsult, VIVAB, 160412). för dagvattenhantering i samband med upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar (2018-07-10).
Astra sodertalje

Detta är extra  dagvattenhantering. Kvalitativa intervjuer med representanter från de tre aktörsgrupperna VA-huvudmän, ansvariga för detaljplan och byggherrar genomfördes. 25 maj 2015 dagvattenhantering. 24.

RAPPORTNUMMER 2018-1304 A. BESTÄLLARE.
Book a boat malmö

rusta vetlanda öppet
en plan significado
skatt falkenbergs kommun
signcast
jobs bei aurubis

Dagvattenutredning för detaljplan vid förskolan Kardemumma

Planbestämmelserna kan exempelvis reglera byggandets omfattning, markens höjdläge, markytans genomsläpplighet och skyddsåtgärder som behövs för att motverka översvämning. Checklista tilldagvattenutredningar för planprogram och detaljplan Sida 2 STEG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING Vad ska beaktas/utredas Förutsättningar för befintlig och planerad situation Önskat redovisningssätt/ kommentar Beaktats i utredningen (Fylls i av 2.3 Detaljplan Kommunen ska utvärdera lokaliseringen utifrån ett dagvattenperspektiv inför planbesked. Vid val av planområde ska hänsyn tas till kostnader för att upprätta en god dagvattenhantering.

Dagvattenutredning till detaljplan – Årstafältet etapp 2 n och 3

Detaljplan I detaljplanen görs avvägningar mellan skilda intressen. För att tillgodose en god bebyggelseplanering och dag-vattenhantering måste avvägningar göras mellan enskil-da fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering och det allmännas, där den allmänna dagvattenhanteringen avser både kommunens dagvattenhantering på allmän • Detaljplan med bestämmelser för Veddesta etapp 1 (2018-03-09) • Översiktlig miljöteknisk markundersökning Veddesta, Järfälla kommun (Norconsult, 2016) • Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (beslutade 2016-12-12) • PM geoteknik Veddesta 1, förprojektering (Bjerking 2017a) Dagvattenutredning för detaljplan Torshälla 5:24, 5:25 m.fl. Eskilstuna, WRS AB, 6(27) 1.1 Uppdrag och syfte WRS har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att göra en dagvattenutredning för att klarlägga förutsättningarnas för dagvattenhanteringen och ge förslag till hantering av dagvattnet efter exploatering. PM Föroreningsbedömning dagvattenhantering detaljplan Backa 170:1 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Skandia Fastigheter AB har gett Ramböll Sverige AB i uppdrag att bedöma reningseffekten av projekterade dagvattenanläggningar i systemhandlingen för detaljplan Backa 170:1. Samt föra ett kort resonemang om exploateringens DETALJPLAN dagvattenhantering konsekvensbeskrivning som ska ingå i planens vidare med inkomna planförslaget. EXPLOATERINGS- OCH MARKANVISNINGSAVTAL ansvarar för att avsnitt om från Planarkitekt inhämtar information från planberedningsgruppen och plangruppen.

Vattendraget gestaltas som en del i ett parkstråk genom den framtida bebyggelsen. Vid höga nivåer i Bällstaån sker avledning också via en större Riktlinjer för dagvattenhantering (Järfälla kommun, fastställda av Kommunfullmäktige 2016-12-12) Grundkarta för Barkarby (X-97-P-001.dwg) Framtagna gatusektioner och typsektioner gata (Structor Mark, dwg-filer 2016-08-15 och 2016-09-14) Projekterade gatunivåer i detaljplan för Barkarbystaden I 1 2017-06-27 (Bjerking) samt Dagvattenutredning för detaljplan Lagmannen 2, 3 & 5 i Eskilstuna, WRS AB, 2019-01-18 9(32) Figur 6. Befintlig dagvattenhantering inklusive flödesriktning i ledning och på mark. Nuvarande planområde är utformat med kantsten runt de flesta grönytor vilket minskar möjligheterna för tillrinning och infiltration (Figur 7). dagvattenhanteringen och den biologiska mångfalden. I den här uppsatsen undersöks hur trenderna i öppen dagvattenhantering sett ut under åren 1970-2010, vilka system som varit mest använda och vilka system som ser ut att vara på uppgång idag. Dels ges en kortfattad beskrivning av var och ett av systemen med för- och WSP har utfört en dagvattenutredning för detaljplan Markaryd 62:1.