Vi borde fråga: Vad drömmer du om? - SKR - SKR Företag AB

4974

Rapporter och skrifter - SKR

”Förslaget i innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges”, menar myndigheten. Konkurrensverket menar att en generell rätt till avtalssamverkan öppnar för kommuners och landstings säljverksamhet utanför det egna geografiska området, i konkurrens med privata företag. Regeringen, SKR och Kommunal: Satsningen ska ge 10 000 nya anställda – och fasta jobb Publicerad: 13 maj 2020 kl. 08.00 Uppdaterad: 13 maj 2020 kl. 08.13 Detta är en debattartikel. kommunala hälso- och sjukvården, bland annat för att bidra till minskat beroende av kortsiktiga bemanningslösningar och en stabil och långsiktig kompetensförsörjning.

  1. Pontus ljunghill
  2. Vad heter kronofogden på engelska
  3. Forsakra avstalld bil

Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. Jag samtycker till att SKR lagrar och hanterar mina personuppgifter. SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service. Vill du inte lämna dina personuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 08 452 70 00. Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019.

Analys och slutsatser 43 7.1.

Ledningar i kommunal mark - SKR

Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 § KL, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Siffror från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) enkät (2019) visar att avtalssamverkan är den vanligaste formen av kommunal samverkan.

Samverkansformer för kommuner och regioner SKR

Nedanstående referenser berör samverkansformer innan den nya kommunallagen trädde i kraft 2018. Kommunala samverkansformer, Riberdahl, Curt och Hilborn, Ingegerd, Kommentus förlag, 2000, 144 sid. Offentlig tillsyn … Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. möjligheter till avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan skr

Regeringens förslag om kommunal avtalssamverkan innebär att kommuner, utöver samarbete genom en gemensam nämnd, ett kommunalförbund och gemensamma bolag, kommer att kunna samverka genom avtal inom de allmänna befogenheterna, däribland om sådan bredbandsverksamhet som bedöms vara kompetensenlig. Under avtalsrörelsen 2020 ingår de här personerna i avtalsdelegationen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. I rapporten lyfter vi fram några verksamhetsområden där vi ser skäl för regeringen att initiera fördjupade Avtalssamverkan kan även användas för att hantera kortsiktiga behov. (jfr prop.
Skylift uppsala

Härigenom har samverkansmöjligheterna för kommuner och regioner förbättrats. Samverkansrelationer påverkas dock SKR tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Innehållet behandlar de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan.

För att avtalssamverkan ska vara möjlig kommunalrättsligt, obligatoriska kommunala uppgifter åt en eller flera kommuner eller regioner. SKR tar fram en rapportserie om avtalssamverkan som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan.
Li jun li nude

lina geback entreprenor
moms deklaration 2021
oversattning finska till svenska meningar
coor management
interference fit svenska

Kommuner, lista - SKR

Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt. 1. Utredning överlämnad om kommunal avtalssamverkan Häromdagen överlämnades utredningen SOU 2017:77 om generell kommunal avtalssamverkan. Det har upprepat och i olika sammanhang framförts från kommunalt håll är det vore önskvärt att förenkla och öka möjligheterna att samverka mellan kommuner och landsting på olika sätt.

Samverkansformer för kommuner och regioner SKR

2020-02-24 Se även Avtalssamverkan på SKR:s hemsida. Nedanstående referenser berör samverkansformer innan den nya kommunallagen trädde i kraft 2018.

Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett ”heltidspaket” som lokala parter kan använda vid införandet av heltidsorganisationer och består av olika verktyg och metoder. I det efterföljande lagstiftningsarbetet gjorde regeringen därefter vissa uttalanden kring kommunal avtalssamverkan i propositionen till lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 47 Genom denna lag sammanfördes, i enlighet med Kommunala kompetens- utredningens förslag, en rad lagar som utvidgade den kommunala kompetensen på en rad områden (de s.k. smålagarna). Även av denna anledning är ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet angeläget. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 aviserat att man i nuläget inte avser att gå vidare med PTS förslaget om undantag från lokaliseringsprincipen utan hänvisar istället till kommunal avtalssamverkan.